🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

احترام به گذشتگان

مهندس بهارستانی شهردار طبس در فضایی صمیمی با آقای سید اسدالله حقانی از شهرداران اسبق گفتگو کرد.

برنامه ریزی شهری

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس به منظور زمانبندی پروژه های عمران شهری

جذب سرمایه گذار

#جذب_سرمایه‌گذار نشست مشترک آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با مهندس آقایی سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حوزه پروژه های مدیریت