🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

moz

moz

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 1725/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، بهره برداري از کشتارگاه دام ، را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد:

لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمايند.

دانلود فرم های شرکت در مزایده:

– آگهی مزایده

– شرایط شرکت در مزایده

– فرم پاکت ج

– قانون منع مداخله