🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مصوبه شماره 2094/4 مورخ 95/12/15 شوراي محترم اسلامي شهر طبس دو/2 دستگاه خودرو سواري خود را از طريق مزايده قانوني به فروش برساند لذا متقاضيان مي توانند ضمن بازدید از خودروها که در محل پاركينگ ساختمان اداري شهرداري مي باشد از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اطلاعات لازم و فرم شرايط شركت در مزايده به سايت شهرداري طبس مراجعه و يا با شماره تلفن 32825003 تماس حاصل فرماييد.

 

پیام بخشی طوسی

شهردار طبس

 

دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده