🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

آگهي مزايده عمومي فروش واحد تجاری

شهرداري طبس در نظر دارد برابر مصوبه هاي شماره 1934/4 مورخ 95/11/19 و 1243/4 مورخ 95/07/26 شوراي محترم اسلامي برابر ليست ذيل از طريق مزايده

آگهي مزايده عمومي فروش واحد تجاری

شهرداري طبس در نظر دارد برابر مصوبه هاي شماره 1934/4 مورخ 95/11/19 و 1243/4 مورخ 95/07/26 شوراي محترم اسلامي برابر ليست ذيل از طريق مزايده

تازه ترین اخبار