🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

شهرداري طبس در نظر دارد برابر مصوبه هاي شماره 1934/4 مورخ 95/11/19 و 1243/4 مورخ 95/07/26 شوراي محترم اسلامي برابر ليست ذيل از طريق مزايده قانوني اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اطلاعات لازم و فرم شرايط شركت در مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس WWW.Tabas.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 32825003 تماس حاصل فرماييد.

موضوع

آدرس

متراژ

قيمت كارشناسي(ريال)

يك باب واحد تجاري (موقوفه)

ضلع جنوبي خيابان شهيد محمد منتظري

76/24

1،461،080،000

يك باب واحد تجاري (موقوفه)

ضلع جنوبي خيابان شهيد محمد منتظري

13/27

1،544،280،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

23

1،035،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

21

945،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

14

1،330،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

15

1،275،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

26

1،430،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

1،950،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

1،950،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

2،250،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

54

2،970،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

42/28

1،847،300،000

 

 

                                                                                                                      پيام بخشي طوسي

                                                                                                                         شهردار طبس

 

دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده