شرح وظایف:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ظوابط مربوطه.

كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، حقوقي

ومالي.

كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري.

مشاوره با مهندسان مشاور ذيصلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني موردنياز.

برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياستگذاري طرح هاي عمراني.

پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني واجرايي باتوجه به احتياجات فعلي و آتي شهر طبس.

نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي در شهر و

نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.

برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.

پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها

ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر و شهرسازي در زمينه بهبود و اصلاح روشهاي موجود و پيش بيني برنامه هاي آتي.

كنترل و امضاءكليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.

برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.

شركت در جلسات كميسيون هاي ماده صد، بدوي و تجديد نظر.

نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


اطلاعات تماس