مسئول امور مالی

شرح وظایف:

نظارت برتمامي فعاليتها واجراي کامل مقررات مالي وانبارداري درانبارهاي تحت سرپرستي وارائه راهنماييهاي لازم.

صدور پروانه خروج براي اموال،تهيه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضي .

نگاهداري حساب کليه اموال منقول وغيرمنقول واموال مسروقه ويا ازبين رفته وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال طبق دستورالعملهاي وزارت کشورمستند به ماده 48 آيين نامه مالي

شهرداريها .

حفظ ونگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوطه.

انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدودوظايف ارجاع مي گردد.

ثبت اقلام ازروي برگه هاي محاسباتي دردفترصدوربرگ وانتقال آنها به دفاترروزنامه ، معين ، اعتبارات وتعهدات و دفترکل.

تهيه وتنظيم ليست حقوقي واعلاميه بانکي ، چک ، برگه هاي محاسباتي وکنترل حسابهاي مربوط به منظوررفع اختلاف.

رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها واسناد ومدارک مربوط ازنظررعايت واجراي قوانين و مقررات مالي .

انجام امورمربوط به تشخيص وتعيين سرفصل حساب ،تهيه تراز عمليات ، تهيه وتنظيم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضاء آنها .

راهنمايي وکنترل کارحسابداران وتقسيم کار بين آنها و بررسي صورتحسابهاي تنظيم شده.

تهيه وتنظيم پيش نويس دستورات وفرمهاي محاسباتي، گزارشهاي لازم و بودجه تفصيلي ، تفريغ بودجه سالانه ،.متمم بودجه واصلاح بودجه برابردستورالعملهاي صادره وارائه آن به مرجع

زيربط.

رسيدگي و اظهار نظرواقدام درمورد مسايل و پرونده هاي مالي .

نظارت و مراقبت درحسن اجراي بودجه برنامه اي و اتخاذ تدابيرلازم جهت بهبود امور جاري.

همکاري درتهيه نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملها.

شرکت درکمسيونهاي مربوطه.

مطالعه قوانين بودجه وسايرقوانين ومقررات مالي واظهارنظردرمورد اجراي آنها.

انجام تشريفات مناقصه ومزايده.

محاسبه در آمدها ومميزي حسابها و نگهداري حساب درآمدها و طبقه بندي درآمدها .

ايجاد محلهاي در آمد و پيشنهاد به وزارت کشور جهت تصويب .

وصول عوارض ازاماکن واملاک ، اتومبيلهاي سواري ،کرايه وبياباني ، سينما ، پيشه وران ، معاملات و غيره

صدور مفاصا حساب جهت تنظيم اسناد معاملاتي .

نظارت برکليه امورمربوط به کارپردازي و شهرداري .

رسیدگی ، نظارت و کنترل اسناد و مدارک و عملیات مالی

حسابداری مطابق آیین نامه معاملاتی قانون شهرداریها

تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی

گزارشهای مالی لازم و بودجه تفصیلی و تفریغ بودجه سالانه

متمم و اصلاح بودجه برابر دستورالعملهای صادره و ارائه به مراجع ذیربط

رسیدگی ، نظارت و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مالی

نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود امور جاری

مراقبت در وصول درامدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کلیه قوانین مربوطه

تنظیم بودجه و ارسال آن به شورای محترم

تنظیم تفریغ بودجه و ارسال آن به شورای محترم

تنظیم متمم بودجه و ارسال آن به شورای محترم

تنظیم سند هزینه

صدور چک

ثبت سند هزینه و ثبت اسناد درآمدی

تنظیم صورت مغایرتهای بانکی

اخذ ضمانت های بانکی و تمدید آنها

برگزاری مناقصه

برگزاری مزایده

تنظیم قراردادها

پیگیری اعتبارات

پیگیری و اقدام نامه ها

تنظیم لیست حقوق ماهیانه و کسورات مربوطه

کنترل و ارسال قراردادهای درآمدی

بایگانی

زیر مجموعه های امور مالی

حسابداری، کارپردازی، درآمد، نوسازی، اصناف و انبار


 اطلاعات تماس

 

 محمدرضا واحدیان 

تلفن : 05632825001 داخلی 210
 


 حسابداری

شرح وظایف:

حفظ ونگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوطه.

تهيه وتنظيم ليست حقوقي واعلاميه بانکي ، چک ، برگه هاي محاسباتي وکنترل حسابهاي مربوط به منظوررفع اختلاف.

رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها واسناد ومدارک مربوط ازنظررعايت واجراي قوانين و مقررات مالي .

انجام امورمربوط به تشخيص وتعيين سرفصل حساب ،تهيه تراز عمليات ، تهيه وتنظيم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضاء آنها .

همکاري درتهيه نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملها.

انجام تشريفات مناقصه ومزايده.

صدور مفاصا حساب جهت تنظيم اسناد معاملاتي .

مغایرت گیری حسابها

صدور چک و بایگانی اسناد

ثبت اسناد حسابداری در سرفصل های بودجه ای مربوطه


 اطلاعات تماس

علی حسن زاده
تلفن : 05632825001 داخلی 211
پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


ذیحسابی

شرح وظایف:

اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت ، ماده31

نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، ماده 31

نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31)

نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور ، (ماده 31)

نگاهداري وتحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .

درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه ، بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آئين نامه

ماده54 قانون محاسبات عمومي .

تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) .

درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي دستگاه اجرائي براساس دستورالعملهاي مربوط (مواد 22 و 75) .

پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) .

پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61) .

تأمين اعتبار وپرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات وکالاهاي وارداتي وپيگيري ونظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62) .

مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين .

مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها ازطريق حسابهاي بانکي مجاز و يا طريق ديگري که بموجب قوانين و مقررات مربوط مجاز شناخته شده است .

انجام اقدامات لازم درمورد دريافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذکور (مواد 31 و41) .

نظارت بر وصول و ايصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائي مربوط و نيز مالياتهاي تکليفي و ساير کسور قانوني .

نگاهداري وتهيه وتنظيم حسابها وصورتهاي مالي دستگاه اجرائي وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارک مربوط درموعدمقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6

آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه) .

درخواست افتتاح حسابهاي بانکي مورد نيازدستگاه اجرائي ازخزانه يانمايندگي خزانه دراستان حسب مورد(ماده76) .

همکاری جهت تهیه و تنظیم موافقتنامه های اعتباری.

شرکت در جلسات کمیسیون عالی معاملات مناقصات اعتبارات دولتی.

نظارت برامور مربوط به تهیه اسناد و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران.

انجام ساير وظايف و امور محوله برطبق قوانين و مقررات و دستورالعمل مربوط


اطلاعات تماس

 قاسم نجفی
تلفن : 05632825001 داخلی 213
 


  انبارداری شرح وظایف:

رسيدگي به موجودي انباروصورت برداري ازکالاهاي موجود در انباردر فواصل معين ومطلع ساختن کارپردازجهت تجديد سفارش.

ثبت کالاهاي تحويلي ودريافتي درکارتهاي انبارونظارت درورود وخروج لوازم ، اجناس، کالاها وهمچنين امضاء کليه اسناد مربوط .

انجام اقدامات لازم به منظورنصب علائم مخصوص وبرچسبهاي شماره داربرروي هريک ازاموال، تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي درآخرسال.

صدور پروانه خروج براي اموال،تهيه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضي .

مطالعه قوانين بودجه وسايرقوانين ومقررات مالي واظهارنظردرمورد اجراي آنها.

تطبيق کالاي خريداري وتحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها.


اطلاعات تماس

هادی نجارباشی
تلفن : 05632825001 داخلی 212
 

 


 کارپرداز شرح وظایف:
  
اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.

تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه

كميسيون تحويل.

تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.

اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.

انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


اطلاعات تماس

ناصر فنجانی
تلفن : 05632825001 داخلی 300

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی