شرح وظایف:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ظوابط مربوطه.

كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، حقوقي

ومالي.

كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري.

مشاوره با مهندسان مشاور ذيصلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني موردنياز.

برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياستگذاري طرح هاي عمراني.

پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني واجرايي باتوجه به احتياجات فعلي و آتي شهر طبس.

نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي در شهر و

نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.

برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.

پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها

ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر و شهرسازي در زمينه بهبود و اصلاح روشهاي موجود و پيش بيني برنامه هاي آتي.

كنترل و امضاءكليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.

برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.

شركت در جلسات كميسيون هاي ماده صد، بدوي و تجديد نظر.

نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


اطلاعات تماس

 

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی