🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحد سرمایه گذاری

شهرداری طبس در راستای معرفی پتانسیل هایاقتصادی  شهر و جلب مشارکت های مردمی و  بخش خصوصی در اجرای طرح ها، اقدام به راه اندازی کمیسیون

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

اهداف واحد آتش  نشانی و خدمات ایمنی 1– نجات جان انسانها ، مهار واطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش‎سوزی و عوارض