🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

مناقصه عمومی شهرداری طبس

نگهداری و توسعه فضای سبز فراخوان مناقصه عمومی نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس شهرداری طبس گلشن در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و