🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاسداشت خدمات ۸۷ ساله شهرداری طبس

◀️ مجید بهارستانی یزدی در اقدامی ارزشمند تصاویر کلیه شهرداران طبس از ابتدای تاسیس را در اتاق کار خود نصب کرده است.

? شهرداری طبس در سال ۱۳۱۰ آغاز بکار کرد.

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس