🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?حضور مهندس بهارستانی، کارکنان شهرداری و آتش نشانان در کنگره سرداران و ۲۲۱ شهید شهرستان طبس