🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

?حضور مهندس بهارستانی، کارکنان شهرداری و آتش نشانان در کنگره سرداران و ۲۲۱ شهید شهرستان طبس