🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سازمان حمل و نقل

سازمان حمل و نقل شهرداری طبس مسئول سازمان آقای تیمور مقدس زاده شماره تماس 05632826560

واحد فضای سبز

واحد فضای سبز شهرداری طبس مسئول واحد آقای مهندس حسن مرتاضی شماره تماس 05632823040

تبریک افتخار

ناجیان غریق طبس مبتکر قهرمانی تیم استان