🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آموزش و پرورش بنیان توسعه جامعه

?تشریح عملکرد آموزش و پرورش شهرستان /پیگیری مطالبات مردمی پیرامون نظام آموزشی ✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ آقایان عراقی، راستینه،