🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آموزش و پرورش بنیان توسعه جامعه

?تشریح عملکرد آموزش و پرورش شهرستان /پیگیری مطالبات مردمی پیرامون نظام آموزشی ✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ آقایان عراقی، راستینه،