🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

قدردانی از هیئآت مذهبی در بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی/هیئت ابوالفضلی اولین مقصد شورای اسلامی شهر و شهردار

?قدردانی از هیئآت مذهبی در بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی/هیئت ابوالفضلی اولین مقصد شورای اسلامی شهر و شهردار ?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری