🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

گزارش عملکرد واحد عمران شهری شهرداری طبس

خدمات شهری

بخشی از تلاش های  واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهری