🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز

بخشی از اقدامات روزانه واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش روزانه عملکرد واحد عمران شهری شهرداری طبس

پویش هفتگی شهر پاک /خدمات شهری

مرحله سوم پویش هفتگی شهر پاک این بار در منطقه وسیع پایین محله با همت و تلاش بی وقفه نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس

مسکن ملی

بخشی از گزارش کار تیم عملیاتی آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری شهر، به پیمانکاری شهرداری طبس: