🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

بخشی از تلاش ها و زحمات نیروهای واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از فضای سبز باغ شهر بزرگ ایران

عمران شهری

بخشی از عملکرد واحد عمران شهرداری طبس در راستای توسعه و آبادانی شهری توسط نیروهای پرتلاش و زحمتکش این واحد

خدمات شهری

بخشی از تلاش روزانه نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس منظور حراست از پاکیزگی شهری

واحد_موتوری

بخشی از عملکرد واحد موتوری شهرداری طبس و تلاش کارکنان این واحد استراتژیک در حمل و نقل شهرداری طبس

قدردانی

? جناب آقای مهندس حاتمیمدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی