🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

گزارش مصور بخشی از اقدامات نیروهای زحمتکش واحد فضای سبز شهرداری طبس