🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

گزارش مصور بخشی از اقدامات نیروهای زحمتکش واحد فضای سبز شهرداری طبس