🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مسکن_79 هکتاری طبس

?مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس ظهر دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ از روند عملیات اجرایی آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی شهر طبس بازدید کرد

معراج_12 آسفالت شد

?مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس صبح چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ از عملیات آسفالت معبر معراج ۱۲ در شهرک مسکن مهر بازدید کرد.