🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سال هزاروچهارصدویک

? سال ۱۴۰۱ با رهنمود مقام معظم رهبری بعنوان «تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد.