🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

سال هزاروچهارصدویک

? سال ۱۴۰۱ با رهنمود مقام معظم رهبری بعنوان «تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد.