🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تبریک

سرور ارجنمدجناب آقای مهندس صفری انتصاب شایسته جنابعالی را بعنوان «مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی» که بیانگر جایگاه ارزشمند و ولایی