🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مناقصه /شهرداری طبس

✅شهرداری طبس برابر صورتجلسه شماره ۴۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد اجرای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و