🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شهردار در خزانه گیاهی شهری

هفته کاری شهردار در گلخانه آغاز شد. شهردار طبس صبح شنبه ۲۲ آبان ۱۴٠٠ و قبل از ساعت آغاز بکار اداری؛ با حضور در گلخانه‌ها