🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تعامل برای توسعه مدیریت شهری

?مهندس عدل معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با حضور در طبس ضمن بازدید ا