🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رخت عزا در تن شهر

همزمان با ایام فرارسیدن محرم حسینی؛ شهر طبس رنگ و روی عزا گرفت و رخت سیاه بر تن کرد.

کار درست

✅ کمک به پاکبان ها در مسیر حرکت دسته عزاداری در دیهشک