🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس رفت

#شهردار_طبس_رفت#بهارستانی_یزدی_تکریم_شد#قدردانی_از_کارنامه_موفق_شهردار

بازدید شهری

✅ بازدید مهندس بهارستانی و خانم حسین پور از کارگاه صنایع دستی آفرینش