🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شورای ششم در جمع مردم

? آقای رسول عراقی و آقای سید مجتبی حقانی اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس با حضور در شهرداری ضمن خداقوت به شهردار