🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

منتخبین شورا و شهردار طبس در جمع مردم

? آقای غلامحسین طاهری، مهندس محمدجواد راستینه، آقای رسول عراقی و آقای سید مجتبی حقانی منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر به همراه

حضور منتخبین شورا در شهرداری طبس

? دو عضو منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس؛ مهندس محمدجواد راستینه و آقای سید مجتبی حقانی با حضور در شهرداری طبس از خدمات