🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

ساعت زمین

شهردار طبس از خاموشی روشنایی عمارت باغ گلشن طبس در روز ساعت زمین خبرداد