🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

قهرمانی فرزند همکار

خانم زهراسادات رحیمی فرزند همکارمان آقای سید مرتضی رحیمی در مسابقات کیوکوشین کاراته بانوان شهرستان طبس موفق به کسب حکم و مدال قهرمانی شد.