🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

میدان خبرگار

با اتمام کار عمرانی این پروژه آماده بهره برداری است