🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

میدان خبرگار

با اتمام کار عمرانی این پروژه آماده بهره برداری است