🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تلاوت نور

✅مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط کارکنان شهرداری طبس