🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کمیته درآمدی

برگزاری جلسه #کمیته_درآمدی در آبان ماه ۹۸