🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

#پاکسازی قسمتی از خیابانهای شهرک امیر المومنین فاز یک فرهنگیان توسط نیروهای خدمات شهری

فضای سبز

❇️ ادامه انجام عملیات شخم و جمع آوری بقایای گیاهی بعد ازآماده سازی زمین توسط نیروهای

پیشگیری از بحران

#پاک_سازی کانال هدایت آبهای سطحی در بلوار شهید مطهری