🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

#فضای_سبز_شهری ? ادامه عملیات هرس درختان خرما ،

فضای بز شهری

آغاز کاشت بذر گل در کرت های آماده به کاشت ؛ خزانه ضلع غربی پارکینگ موتوری. توسط نیروهای فضای سبز شهری