🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

زنگ مدرسه/بوی ماه مهر

حضور مهندس #بهارستانی در مراسم آغازین سال تحصیلی در مدارس شاهد و هنرستان فنی امام خمینی (ره)

قدردانی همشهریان

تشکر از واحد عمران شهرداری که در اسرع وقت پیگیری و این چاله را سیمان نمودند

عمران شهرداری

رمیم دال شکسته شده توسط شاربین و متولیان آبرسانی باغات