🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

✅ انجام کار گروهی و پاک سازی بلوارامام حسن مجتبی (ع) وشهرک زیباشهر