🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازرسی شهری

✅ تخریب و جمع آوری سایه بان های غیرمجاز در حاشیه میدان معلم توسط نیروهای بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

خدمات شهری

✅انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک هلال احمر