🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سپاسگزاری از قاریان کشوری

مهندس بهارستانی شهردار طبس در واپسین ساعات حضور قاریان اعزامی از آستان قدس رضوی در شهرستان به بدرقه آنها رفت و از این دو خادم

فضا سازی شهرداری

شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضی می گرید