🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

احیای یک طرح راکد

مجتمع تجاری ۵۵ واحدی طبسیان تحت مدیریت شهرداری طبس که سالهاست احداث آن معلق مانده بود؛ از سال گذشته سرعت گرفت و عملیات اجرایی این