🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

علاج واقعه قبل از وقوع

مهندس بهارستانی شهردار طبس از اولین ساعات صبح امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ ضمن حضور میدانی در مسیر‌های احتمالی آبگیر شهر به کنترل دیوار ساحلی

تغییر مسیر روان آب ها

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور میدانی در معابر شهری از اولین ساعات صبح امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ ضمن کنترل دقیق روان‌آب‌ها و تغییر