🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تقدیر

شهردار طبس با ارسال پیامی از حضور گسترده مردم طبس در راهپیمایی یوم ا… 22 بهمن و همراهی شهروندان در اجرای پروژه های مدیریت شهری