🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش مقبول استاد

دکتر حمید شکری خانقاه مولف کتب روابط عمومی و استاد دانشگاه در رشته‌های ارتباطات، رسانه، روانشانسی