🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دیدار برای تعامل

مهندس بهارستانی شهردار طبس و همراهان در نشست مشترک با مهندس حیدری سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، ضمن تبریک انتصاب وی،