🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

توسعه در جمعه

♻️ بازدید مهندس بهارستانی شهردار، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مریدا سرپرست واحد عمران شهرداری طبس از پروژه های عمرانی سطح