🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

✅ جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر طبس با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس