🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

IMG 5631

گزارش مصور جشنواره بهار مهربانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، جشنواره بهار مهربانی به مدت یک هفته از تاریخ 97/08/29 لغایت 97/09/04 در نقاط مختلف سطح شهر با همکاری