🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کار مدیریت شده

♻️ جلسه گراف شهر به منظور ارائه گزارش روز گذشته، دستور کار روزجاری و ابلاغ دستورات اعلام شده شهردار طبس به طور روزانه در اداره

پاکسازی شهری

♻️ نیروهای خدمات شهری نظافت و پاکسازی آرامستان دیهشک را به درخواست یکی از شهروندان انجام دادند.