🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جانباز آتش نشان

? دیدار و تجلیل آقای حقگو مسئول و کارکنان واحد آتش نشانی شهرداری طبس